Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrikář, Elektrikář silnoproud

Označení oboru: 26-51-H/01, 26-51-H/02

1. Bezpečnostní značky a značení - Radek Voborný
2. Předcházení ohrožení - Radek Voborný
3. Prevence rizik - Radek Voborný
4. Ochrana základní - Pavel Tuška
5. Ochrana při poruše - Pavel Tuška
6. Vodiče - Pavel Tuška
7. Vypínání a spínání - Pavel Tuška
8. Ochrana před nadproudy - Radek Voborný
9. Činnost na elektrickém zařízení - Pavel Tuška
10. Provoz elektrických zařízení - Radek Voborný
11. Mimořádné situace v BOZP - Radek Voborný
12. Jistící prostředky - Radek Voborný
13. Ochrana proti zkratu - Radek Voborný
14. Zapojení jednofázového rozvaděče - Radek Voborný
15. Bytová instalace - Pavel Tuška
16. Čtení projektové dokumentace a práce s ní - Radek Voborný

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Označení oboru:

1. Elektrické spoje - Stanislav Jadrný
2. Spínače, stykače, jističe - Stanislav Jadrný
3. Princip tranformátoru - Stanislav Jadrný
4. Motory - Stanislav Jadrný
5. Výroba a rozvod elektrické energie - Stanislav Jadrný
6. Elektrické teplo - Jiří Stibor
7. Elektrické světlo - Jiří Stibor
8. Zapojení domácího telefonu a ovládání elektrického vrátného - Stanislav Jadrný
9. Spojité regulátory - Stanislav Jadrný
10. Měření frekvence - Josef Mareš
11. Měření vf kmitočtu – spektrální analyzátory - Josef Mareš
12. Soustava magnetoelektrická - Josef Mareš
13. Soustava elektrodynamická, indukční - Josef Mareš
14. Soustava elektrostatická - Josef Mareš
15. Měření elektrického proudu zasloužím - Josef Mareš
16. Zvětšování rozsahu měřicích přístrojů - Josef Mareš

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnika

Označení oboru:

1. Elektrické signály - Bronislav Sedláček
2. Vektor, fázor, transformace - Bronislav Sedláček
3. Operace s el. signály - Bronislav Sedláček
4. Uplatnění prvků R, L, C v obvodech - Bronislav Sedláček
5. Impedance, admitance - Bronislav Sedláček
6. Ohmův zákon v obvodu - Bronislav Sedláček
7. Dělič napětí a proudu - Bronislav Sedláček
8. Kirchhoffovy zákony - Bronislav Sedláček
9. Théveninův a Nortonův teorém - Bronislav Sedláček
10. Fázorové diagramy - Bronislav Sedláček
11. Přenos v lineárních obvodech - Bronislav Sedláček
12. Modulová charakteristika obvodu - Bronislav Sedláček
13. Fázová charakteristika obvodu - Bronislav Sedláček
14. Výkon střídavého proudu - Zdeněk Kovář
15. Periodické harmonické buzení obvodu - Bronislav Sedláček
16. Harmonické složky elektrických veličin - Bronislav Sedláček

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Mechanik elektrotechnik

Označení oboru:

1. Elektrický obvod, napětí a proud - Jiří Stibor
2. Mocninné předpony jednotek a jejich využití v elektrotechnice - Jiří Stibor
3. Pasivní obvodové prvky R, L, C a jejich charakteristika - Jiří Stibor
4. Budicí systémy a jejich charakteristika - Petr Chadima
5. Základní topologické pojmy - Pavel Zeman
6. Ohmův zákon - Pavel Zeman
7. Princip ekvivalence - sériové a paralelní řazení prvků obvodu - Jiří Hodal
8. Děliče napětí v odporových obvodech - Jiří Hodal
9. Dělič proudu v odporových obvodech - Jiří Hodal
10. 1. Kirchhoffův zákon a metoda uzlových napětí - Zdeněk Kovář
11. Druhý Kirchhoffův zákon a metoda smyčkových proudů - Zdeněk Kovář
12. Théveninův teorém - Zdeněk Kovář
13. Nortonův teorém - Zdeněk Kovář
14. Princip superpozice - Milan Coufal
15. Elektrický výkon - Milan Coufal
16. Ustálené stavy v elektrických obvodech - Martin Klouček

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informační technologie

Označení oboru: 18-20-M/01

1. Vznik a druhy postupného vlnění - Milan Coufal
2. Základní pojmy z teorie přenosu zpráv - Karel Holinka
3. Modulace - přehled modulačních metod, spojité a impulsní - Pavel Zeman
4. Analogový a digitální signál - Pavel Zeman
5. Vznik a šíření elektromagnetických vln - Karel Holinka
6. Polarizace elektromagnetického vlnění - Karel Holinka, Autor:
7. Odraz, ohyb a rozptyl elektromagnetických vln - Karel Holinka, Holinka Karel
8. Šíření elektromagnetických vln - Karel Holinka, Holinka Karel
9. Šíření elektromagnetických vln (EMV) po vedeních - Karel Holinka, Holinka Karel
10. PIR detektor - Pavel Zeman
11. Přenos signálu optickým kabelem - Bronislav Sedláček
12. Sestavení přenosové cesty optického signálu - Bronislav Sedláček
13. Stupně zabezpečení - Pavel Zeman
14. Rozdělení prvků EZS - Pavel Zeman
15. Prvky plášťových a prostorových ochran - Jiří Egrt
16. Audiodetektory - Pavel Zeman

Oborový blok č. 1 Autotronik

Autotronik

Označení oboru: 39-41-L/01

1. Přístroje pro měření - Petr Chadima
2. Elektrotechnická schémata a jejich čtení - Petr Chadima
3. Zdroje el. energie v automobilech - Martin Klouček
4. Regulační, jistící a spínací zařízení v automobilech - Martin Klouček
5. Druhy zapalování a spouštěčů - Martin Klouček
6. Osvětlovací soustava ve vozidlech - Petr Chadima
7. Odrušení v motorových vozidlech, zapojení multimediálních zařízení - Martin Klouček
8. Centrální zamykání, ovládání oken, zrcátek a sedadel - Petr Chadima
9. Komunikační a navigační zařízení - Martin Klouček
10. Sdělovací a přenosová technika v motorových vozidlech - Petr Chadima
11. Řídící jednotky motorových vozidel - Zdeněk Pečenka
12. Modulátory - Zdeněk Pečenka
13. Demodulátory - Zdeněk Pečenka
14. Směšovače - Zdeněk Pečenka
15. Impulzní a číslicové obvody - Zdeněk Pečenka
16. Diagnostika v motorových vozidlech - Martin Klouček

Oborový blok č. 1 Doprava a spoje

Logistické a finanční služby

Označení oboru:

1. Vyjednávání - Denisa Kubešová
2. Komunikace se zákazníkem - Denisa Kubešová
3. Osobnost člověka - Denisa Kubešová
4. Asertivita - Denisa Kubešová
5. Obchodní společnosti - Magda Zdráhalová
6. Živnostenské oprávnění - Hana Tomčanová
7. Obal a balení - Lenka Krylová
8. Marketingový mix - Hana Tomčanová
9. Hospodářský proces - Magda Zdráhalová
10. Peníze, platební styk, úroková míra - Hana Tomčanová
11. Zásobování - Hana Tomčanová
12. Sledování zásilek - Lenka Krylová
13. Listovní zásilky - Lenka Krylová
14. Balíkové zásilky - Lenka Krylová
15. Bezpečnost práce v logistice - Magda Zdráhalová
16. Základy logistiky - Magda Zdráhalová

Oborový blok č. 1 Doprava a spoje

Provoz a ekonomika dopravy

Označení oboru:

1. Založení a zrušení firmy - Dominika Hrubešová
2. Podnikatelský záměr - Dominika Hrubešová
3. Odpovědnost ve firmě (zaměstnanec x zaměstnavatel) - Dominika Hrubešová
4. Cena - stanovení, klamy - Dominika Hrubešová
5. Doprava jako odvětví národního hospodářství - Dominika Hrubešová
6. Nezaměstnanost - Dominika Hrubešová
7. Ekonomické výhody/ nevýhody vstupu do EU - Dominika Hrubešová
8. Platební bilance - příjmy a výdaje státu - Dominika Hrubešová
9. BOZP v dopravě - Dominika Hrubešová
10. Vliv dopravy na ŽP - Dominika Hrubešová
11. Vhodnost dopravy pro různé druhy zboží - Dominika Hrubešová
12. Dopravní infrastruktura ČR - Dominika Hrubešová
13. MHD Praha - Dominika Hrubešová
14. Nekonvenční doprava a přeprava - Dominika Hrubešová
15. Dotace EU v dopravě - Dominika Hrubešová
16. Mezinárodní přeprava - Dominika Hrubešová

Oborový blok č. 2 Umění a multimedia

Grafický design

Označení oboru: 82-41-M/05

1. Vývoj latinkového písma - Jakub Štěpánek
2. Klasifikace písem - Jakub Štěpánek, Kristýna Kuslová, Zdena Popeláková
3. Odborná terminologie - Šimon Chloupek
4. Knihy a další tiskoviny - Kristýna Kuslová, Markéta Horáková, Zdena Popeláková, Markéta Horáková,
5. Techniky tisku - Markéta Horáková
6. Malířské techniky - Marie Hladíková
7. Jak vzniká papír - Šimon Chloupek, Miriam Gottschalková
8. Jak funguje grafické studio - Šimon Chloupek, Zdena Popeláková
9. Rastr vs. vektor - Markéta Horáková
10. Barevná rozhraní - Marie Hladíková
11. Finalizace výstupu a základní typy souborů - Marie Hladíková
12. Počítačová vizualizace - Marie Hladíková
13. Vynalez knihtisku - Jakub Štěpánek, Kristýna Kuslová
14. Rozvoj knižní kultury - Jakub Štěpánek
15. Avantgarda a Bauhaus - Jana Horáčková
16. Světové výstavy - Zdena Popeláková, Dagmar Jelínková

Oborový blok č. 2 Umění a multimedia

Multimediální tvorba

Označení oboru: 82-41-M/17

1. Počátky filmu - Eva Chlumská
2. Světová kinematografie - Eva Chlumská
3. Československá kinematografie - Eva Chlumská
4. Přípravné fáze tvorby videoreklamy - Uroš Trefalt
5. Postup realizace videoreklamy - Uroš Trefalt, Zdena Popeláková
6. Základní názvy funkcí ve střihových programech videa - Ivan Fuksa
7. Základní názvy funkcí ve střihových programech audia - Otakar Mandelík
8. Filmová technologie - Martin Hřebačka
9. Osvětlovací technika - Ivan Fuksa
10. Základní principy trikové technologie - Dominika Beranová
11. Základní principy animace, kresba, loutka ploška - Dominika Beranová
12. Trikové zpracovaní pomoci digitálních technologii - Martin Hřebačka
13. Dokumentární film - Zdena Popeláková, Hana Horňáková, Ivana Křenová
14. Natáčecí období hraného AVD - Zuzana Zemanová, Zemanová Zuzana
15. Přípravné období vzniku AVD - Zuzana Zemanová
16. Zvukové snímaní audiovizuálního díla (AVD) - Zdena Popeláková, Otakar Mandelík

Oborový blok č. 6 Ekonomika

Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Podnikání

Označení oboru: 63-41-M/01, 63-41-M/02, 78-42-M/02, 64-41-L/51

Komunikace - Michaela Dvořáková
1. Průběh obchodního jednání - Hana Bártová
2. Práce v reklamní agentuře - Jan Dvořák, Hana Horňáková
3. Reklamní komunikace v masmédiích - Jan Dvořák
4. Historický vývoj reklamní komunikace - Zdena Popeláková, Dagmar Jelínková
5. Pozice reklamy v současném světě - Jan Dvořák
6. Osobnosti reklamního světa - Jan Dvořák
7. Management ve filmu - Michal Kráčmer
8. Fundraising - Zdena Popeláková, Michal Kráčmer
9. Metody kvantitativního marketingového výzkumu - Michaela Dvořáková
10. Distribuce – maloobchod - Hana Bártová
11. Rozhodování - Hana Bártová
12. Komunikace - Michaela Dvořáková
13. Majetek podniku - Hana Bártová
14. Lidské zdroje - Hana Bártová
15. Daň z příjmu fyzických osob - Petra Korandová
16. Činnost obchodních bank - Petra Korandová

Oborový blok č. 6 Právo a bezpečnost

Veřejnosprávní činnost

Označení oboru:

1. Úvod do teorie státu a práva - Šárka Miklíková
2. Základní vymezení a organizace VS - Renáta Dobiášová
3. Správa na úseku kultury - Šárka Miklíková
4. Správa dopravy - Šárka Miklíková
5. Záruky zákonnosti ve VSP - Tereza Jakubková
6. Statut pracovníka veřejné správy - Renáta Dobiášová
7. Komunikace a styk s občany - Tereza Jakubková
8. Územní samospráva - Tereza Jakubková
9. Vnitřní správa - Tereza Jakubková
10. Správa zaměstnanosti - Martina Matoušková
11. Živnostenská správa - Šárka Miklíková
12. Správa školství - Martina Matoušková
13. Správa na úseku tvorby a ochrany životního prostředí - Tereza Jakubková
14. Správa zdravotnictví - Šárka Miklíková
15. Stavební správa - Martina Matoušková
16. Správa majetku obcemi a kraji - Renáta Dobiášová

Oborový blok č. 6 Právo a bezpečnost

Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby

Označení oboru:

1. Právo a stát - Martin Písařík
2. Ústavní právo - Martin Písařík
3. Právo EU - Martin Písařík
4. Pracovní právo a služební poměr - Martin Písařík
5. Správní řízení - Martin Písařík
6. Přestupkové právo - Martin Písařík
7. Trestní právo hmotné a procesní - Jiří Šelep
8. Justice, advokacie, notářství - Martin Písařík
9. Občanský zákoník - obecná část - Jiří Šelep
10. Rodinné právo - Jiří Šelep
11. Kriminologie - Jiří Šelep
12. Kriminalistika - obecné pojmy - Jiří Šelep
13. Kriminalistika - taktika - Jiří Šelep
14. Viktimologie - vztah obět a pachatel - Jiří Šelep
15. Kriminalistika - dokumentace - Jiří Šelep
16. Kriminalistika - mechanoskopie - Jiří Šelep

Oborový blok č. 6 Právo a bezpečnost

Požární ochrana

Označení oboru:

1. Požár a jeho rozvoj, podmínky ovlivňující šíření požáru, hasební látky - Dušan Suknarovský
2. Charakteristika složek IZS, logistické zabezpečení složek IZS a použití složek IZS při společném zásahu, dokumentace IZS - Ústřední poplachový plán IZS - Dušan Suknarovský
3. Jednotky požární ochrany, organizační a operační řízení činnosti jednotek PO - Dušan Suknarovský
4. Průzkum, záchrana osob, záchrana zvířat, majetku; řízení záchranných a likvidačních prací na taktické, operační a strategické úrovni - Dušan Suknarovský
5. Velitel zásahu, štáb velitele zásahu - Dušan Suknarovský
6. Osobní výstroj, záchranné příslušenství, speciální přístroje a nástroje - Dušan Suknarovský
7. Hašení požáru za ztížených podmínek a za podpory letecké techniky, stupně poplachu - Dušan Suknarovský
8. Dekontaminační prostor, jištění hasičů v NZ, pravidla komunikace a signály hasičů při činnosti v nebezpečné zóně, izolační dýchací přístroje - Dušan Suknarovský
9. Zásahy na dopravní nehody (předurčenost jednotek PO, jejich vybavení), komunikační a informační systémy IZS, krizová komunikace UZS, detekční technika ve výkonu hasiče a družstva - Dušan Suknarovský
10. Dopravní nehody v tunelech - Dušan Suknarovský
11. Letecké dopravní nehody - Dušan Suknarovský
12. Železniční dopravní nehody - Dušan Suknarovský
13. Taktika a technika vyprošťování osob z havarovaných vozidel - Dušan Suknarovský
14. Obecné zásady BOZP při organizačním a operačním řízení, jištění hasičů - Dušan Suknarovský
15. Protipovodňová opatření - Dušan Suknarovský
16. Zásady nasazení jednotek PO a dalších složek IZS, zásady BOZP při společných zásazích, způsob zřizování Jednotek PO, vnitřní organizace jednotek PO, způsob prokazování oprávnění hasičů - Dušan Suknarovský